RATUSZ MIEJSKI, Rynek 1

RATUSZ MIEJSKI, Rynek 1

POCZTOWA STRASSE 1 – POSTGEBÄUDE

POCZTOWA STRASSE 1 – POSTGEBÄUDE

ZESPÓŁ PAWILONÓW SZPITALNYCH, ul. Strzelców Bytomskich 11

ZESPÓŁ PAWILONÓW SZPITALNYCH, ul. Strzelców Bytomskich 11

Zastrzeżenia prawne - Zabytki Chorzowa - Najlepszy system nawigacji po zabytkach Chorzowa

Zasady użytkowania serwisu internetowego "Najlepszy system nawigacji po zabytkach Chorzowa - system informacji kulturalnej sposobem kreowania pozytywnego wizerunku miasta".

Właściciel witryny

 1. Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem jest Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Urząd Miasta Chorzów, Rynek 1, 41-500 Chorzów
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają ich autorzy, będący redaktorami serwisu lub osoby publikujące swoje wpisy za pośrednictwem redaktorów serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym ZabytkiChorzowa.eu są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Inne dane wymagane przepisami ustaw i rozporządzeń publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów.
 3. Dane zamieszczone w serwisie internetowym ZabytkiChorzowa.eu chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Miejskiego Konserwatora Zabytków, Urzedu Miasta Chorzowa lub ich autorów.
 4. Korzystanie z serwisu internetowego ZabytkiChorzowa.eu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym ZabytkiChorzowa.eu w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga pisemnej zgody UM Chorzów lub Miejskiego Konserwatora Zabytków poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym ZabytkiChorzowa.eu, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego ZabytkiChorzowa.eu, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla UM Chorzów, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym ZabytkiChorzowa.eu jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody UM Chorzów lub Konserwatora Zabytków.
  W przypadku uzyskania pisemnej zgody na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym ZabytkiChorzowa.eu, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  - wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  - wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego ZabytkiChorzowa.eu poprzez podanie źródła w postaci "ZabytkiChorzowa.eu"
 7. Otrzymując dostęp do stron ZabytkiChorzowa.eu użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 8. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów, firm lub marek. UM Chorzów nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 9. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności

 1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 2. ZabytkiChorzowa.eu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  - interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  - niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
 3. ZabytkiChorzowa.eu nie daje gwarancji co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy, wszelkich informacji zamieszczanych na stronach internetowych ZabytkiChorzowa.eu (publikatorem urzędowym jest Biuletyn Informacji Publicznej).
 4. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez ZabytkiChorzowa.eu wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. ZabytkiChorzowa.eu ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie, po uprzednim powiadomieniu w aktualnościach serwisu o zaistniałej zmianie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Serwis zaprojektowany i wykonany przez:

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
www.intracom.pl
biuro@intracom.pl
tel.: +48 32 351 82 50;
fax: +48 32 351 82 50 w. 24

Wspomagany przez autorski
system zarządzania treścią InCMS

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013